ÁSZF

A Vörösmarty Színház által értékesített jegyek és bérletek adásvételére vonatkozó 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(rövidítés: Vásárlói ÁSZF) 
Hatályos 2016. május 10. napjától

1.      Általános rendelkezések

Jelen Vásárlói ÁSZF tartalmazza a Székesfehérvári Vörösmarty Színház (továbbiakban Színház) által a Színház játszóhelyein bemutatásra kerülő produkciókra érvényes jegyeinek és bérleteinek értékesítésére, valamint a jegyekkel és bérletekkel kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre, illetve az igénybe vehető kedvezményekre vonatkozó általános feltételeket.

A Színház által eladásra kínált jegyek és bérletek vételárának teljesítésével a Színház és a vevő (továbbiakban: Vevő) között a Vásárlói ÁSZF-ben leírt feltételek szerinti adásvételi szerződés jön létre. A szerződés létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte, és magára nézve kötelezőnek elfogadta.

Jelen Vásárlói ÁSZF a Színház által értékesített jegyekre és bérletekre, terjed ki.

A Vásárlói ÁSZF értékesítésre vonatkozó rendelkezései nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor Vevő értékesítési szerződés alapján harmadik féltől (Interticket Kft., Alba Regia Szimfonikus Zenekar, Székesfehérvári Rendezvényszervező Kft.) vásárol jegyet, bérletet. Ezen esetekben a megvásárolt jegyre vagy bérletre a harmadik fél vonatkozó rendelkezései az iránymutatóak.

 

2.      Értelmező rendelkezések

2.1.  ÁSZF: azon általános szerződési feltételek, melyeket a Színház a produkcióira érvényes jegyek és bérletek megvásárlása és felhasználása vonatkozásában, általánosságban jelen dokumentumban rögzít, és amely feltételek betartása a Vásárló részéről kötelező.

2.2.  Jegy, bérlet: a Színház által vagy a Színház szervezésében megvalósuló produkció megtekintésére feljogosító dokumentum, a vásárlás módjától és a fizikai megjelenéstől függetlenül.

2.3.  Előadás: prózai, zenés, táncos színpadi művek személyes előadóművészi teljesítménnyel, közönség jelenlétében történő nyilvános bemutatása.
 

2.4.  Játszóhely: a Színház által előre megjelölt és közzétett helyszín, ahol a produkcióra vonatkozó jegy vagy bérlet érvényesítésével a produkció megtekinthető. 
 

2.5.  Vevő: a Színház által értékesített jegyet vagy bérletet megvásárló természetes vagy jogi személy. 
 

Látogató: az érvényes jegyet vagy bérletet előadás megtekintése céljából felhasználó természetes személy.

 

3. A szerződés tárgya

A Színház által, annak értékesítési helyein vásárlásra felkínált jegyek és bérletek, melyek tulajdonságai és jellemzői a jegyen vagy bérleten olvashatók, továbbá melynek vásárlási feltételei a Vásárlói ÁSZF-ben találhatók.

A Színház által vagy a Színház szervezésében megvalósuló produkciók előadásaira a Színház érintett szervezeti egységeinél, jegypénztárainál, valamint szerződéses partnereknél vagy interneten keresztül lehet jegyeket vagy bérleteket vásárolni. 
 

 

4. Vételár és fizetési feltételek

4.1. A vételár a jegyeken és bérleteken, valamint az ezekre vonatkozó közleményeken feltüntetett ár, amely tartalmazza a hatályos jogszabályokban megjelölt mértékű általános forgalmi adót is. A Színház minden évadban közzéteszi a játszóhelyeire vonatkozó jegy-és bérletárakat, melyet jogosult egyoldalúan módosítani. 

4.2. Vevő az aktuális jegyárakról az alábbi módon tájékozódhat: a Színház honlapja (www.vorosmartyszinhaz.hu), a Színház jegypénztára, a Színház értékesítési osztálya, továbbá a Színház  javára jegy- és bérletértékesítést végző harmadik személy.

4.3. A fizetendő végösszeg kiegyenlítése a vásárlás végén kézpénzzel, utalvánnyal vagy bankkártyával történhet, melyek közül Vevőnek lehetősége van választani. A Vevő a vásárlás végén plasztik kártya alapú Bérletet, vagy papír alapú Jegyet kap, melyet a Vásárlói ÁSZF szabályai szerint jogosult felhasználni. 

4.4. A Színház által fizetésre elfogadott utalványokról a Vevő a Színház jegypénztárában tájékozódhat.

 

5. Vevő és Látogató jogai és kötelezettségei

5.1. Az adott Előadás megtekintéséhez a Látogatónak az előadás kezdetekor a megtekinteni kívánt előadásra érvényes Jeggyel vagy Bérlettel kell rendelkeznie. A Látogató a Jegyét vagy Bérletét köteles annak érvényessége megvizsgálása céljából az erre feljogosított személynek bemutatni.

5.2. Az Előadás látogatására feljogosító bérlet vagy jegy szabadon átruházható, de a kedvezmény csak jogosultság esetén érvényes az új tulajdonosra. Az átruházással a jegy-vagy bérlettulajdonos automatikusan elfogadta a Vásárlói ÁSZF-et.

5.3. A Bérlet vagy Jegy a feltüntetett Előadásra egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt.

5.4. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Jegy pótlása 500 Ft kezelési költség ellenében lehetséges a Színház jegypénztárában. Bérlet esetében ez az összeg 1000 Ft. Jegy vagy Bérlet pótlására csak az eredeti vásárlás beazonosíthatóságát követően kerül sor.

5.5. Az érvényes Jeggyel, Bérlettel rendelkező Látogató jogosult az adott előadás játszóhelyén tartózkodni, a kiszolgáló létesítményeket, berendezéseket használni, az Előadáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe venni. A Színház az egyes szolgáltatások igénybe vételét jogosult díjazáshoz kötni.

5.6. A Látogató a Jegyén, Bérletén feltüntetett sor és székszámnak megfelelő helyen köteles helyet foglalni. A megfelelő ülőhely elfoglalásában ültetők segítik a Látogatók eligazodását.

5.7. Az Előadásra késve érkező Látogató a helyét a megkezdődött előadás zavarása nélkül, kizárólag az ültető irányításával vagy kíséretében, vagy pedig a szünetben foglalhatja el. 

5.8. A Színház előadásait minden Látogató a saját felelősségére tekintheti meg. A Látogató köteles a játszóhelyek helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használni, továbbá óvni és az előírásoknak megfelelően kezelni az épületben található   eszközöket, berendezéseket, és magát az épületet.

5.9. A játszóhelyek területén elhagyott értéktárgyakért a Színház nem vállal felelősséget. A Látogató köteles a játszóhelyen rendelkezésre álló ruhatárat igénybe venni. Amennyiben a Látogató olyan értékes tárggyal érkezik, melyet nem kíván elhelyezni a ruhatárban, és méreténél fogva a nézőtéri biztonságos elhelyezés megoldható (pld. a szék alatt), úgy annak leadása nem kötelező. A ruhatár díjtalanul vehető igénybe.

5.10. A Színház előadásain bármilyen eszközzel történő kép- vagy hangrögzítés tilos. Kép- és hangfelvétel készítése és felhasználása szerzői jogi jogkövetkezményeket von maga után. Amennyiben a Látogató felszólítás ellenére sem hagy fel a rögzítéssel, a Látogatót a nézőtéri felügyeletnek vagy a Színház által erre felkért személynek jogában áll távozásra felszólítani. Az önhibára visszavezethető távozás vagy eltávolítás miatt a Jegy árát a Színház nem köteles visszatéríteni.

5.11.A játszóhelyekre biztonságra veszélyes, és/vagy a közönséget zavaró tárgyat, ételt, illetve italt bevinni tilos.

5.12. Rendkívüli esemény (pl. tűz, bombariadó) esetén a Látogató köteles betartani a Színház dolgozóinak utasításait, valamint a játszóhely kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni. A Színház dolgozóinak intézkedései a Látogatóra nézve kötelező érvényűek.

5.13. A Színház a műsor- és szereplőváltozás jogát fenntartja. 

 

6. Eljárásrend szabadtéren tartott előadás esetén

6.1. Szabadtéren megrendezett Előadás esetében a Színháznak lehetősége van tartalék rendezvénynapot (esőnap) meghirdetni. Amennyiben az esőnap dátuma meghirdetésre került, a Színház bármikor dönthet úgy, hogy az előadást az esőnapon tartja meg. A Színház e döntésről a Vevőket a www.vorosmartyszinhaz.hu oldalon keresztül tájékoztatja.

6.2. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Előadás esőnapon való megtartása miatt nem illeti meg elállási jog. Az időjárás miatti félbeszakítás, idő előtti befejezés, vagy késleltetett kezdés mellett is rendben megtartottnak kell tekinteni az Előadást, amennyiben az Előadás több mint fele megtartásra került, illetve az Előadás kezdése az Előadás tervezett hosszához képest 50 %-nál kevesebbet csúszik, vagy 25 %-nál kevesebb ideig kell szüneteltetni. A Színház jogosult ettől eltérő szabályokat meghatározni az esőnapra, illetve a részben megtartásra került Előadásra vonatkozóan.

6.3. A Színház minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az Előadás esetleges meghiúsulása esetén a Vevőt tájékoztassa, és a jegyek visszaváltását elősegítse. Ugyanakkor a Vevő tudomásul veszi, hogy az Előadás elmaradása esetén a Jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a Színház dönti el. A Színház közzéteszi www.vorosmartyszinhaz.hu honlapján a jegy-visszaváltásra vonatkozó adatokat. A visszaváltásra a Színház által megadott, de maximum a meghirdetéstől számított harminc (30) napos jogvesztő határidőn belül, az eredeti Jegy és a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása mellett van lehetőség. A Jegy árán felül, - amelyet a visszaváltást végző köteles teljes értéken visszaváltani - a Színház semmilyen további vélt vagy valós kár, költség megtérítésére nem köteles. Az Előadás elmaradásán kívül egyéb esetekben jegyek visszaváltására csak jelen ÁFSZ (7/2. pontjában meghatározott esetekben van mód.

 

 

7. Az elállás joga

7.1. A Színház a megvásárolt Jegyeket és Bérleteket nem váltja vissza, nem cseréli be.

7.2. Ez alól kivételt képeznek: műsorváltozás, elmaradt előadás, extrém időjárási vis major helyzetek, igazolt, személyes egészségügyi vészhelyzetek (ütemezett műtét, váratlan baleset).

7.3. Amennyiben Vevő a Jegyet online felületen vásárolta meg, úgy az elállásra az online felületet üzemeltető harmadik személy üzletszabályzata irányadó.

 

8. Adatvédelem

8.1. A Színház az értékesítés során birtokába jutott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint bizalmasan kezeli, kizárólag a vásárlások teljesítéséhez használja fel, azokat harmadik személynek semmilyen formában tovább nem adja. 

8.2. A Vevő a bérlet-ill. jegyvásárlás esetén személyes adatait nem köteles megadni. Amennyiben él ezzel a jogával, úgy lemond arról a jogáról, hogy őt a Színház a rendezvény elmaradásáról, időpontjának változásáról vagy bármilyen szempontból érintő fontos körülményről közvetlenül és azonnali módon értesíthesse. Ebben az esetekben Színház a Vevőt a www.vorosmartyszinhaz.hu honlapon elhelyezett felhívással értesíti. Amennyiben a Színház honlapján a változásról szóló közlés hitelt érdemlően (esetnapló) megtörtént, úgy a közlemény megvalósultnak tekintendő. A felhívás nem ismeretéből fakadó kárigényt a Vevő a Színház felé nem érvényesítheti.

8.3. Amennyiben a Vevő feliratkozik a Színház hírlevelére, úgy tudomásul veszi, hogy a Színház saját döntése szerinti gyakorisággal, de maximum kéthetente egy alkalommal hírlevelet küld neki.         Az adatok ilyen célú felhasználását a Vevő – leiratkozással – bármikor megtilthatja.

 

9. A honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok

A honlapon elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Színházat, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Színház, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.


10. Panaszkezelés

A vevő a jegy- és bérletértékesítéssel kapcsolatos problémáit a jegyiroda@vorosmartyszinhaz.hu e-mail címen jelezheti.

 

11. Jegyirodával kapcsolatos információk

 

JEGYIRODA

A Színház aulájában található, postacíme: 8000 Székesfehérvár, Fő utca 8.

Telefon: (22) 503-503

e-mail: jegyiroda@vorosmartyszinhaz.hu

www.vorosmartyszinhaz.hu

Nyitva tartás: 

hétköznapokon: 10:00-től 18 óráig 

munkaszüneti - és ünnepnapokon: zárva

Amennyiben az adott Előadásra van értékesíthető Jegy, akkor a Jegyiroda nyitva tart az Előadás megkezdése előtt egy órával az előadás megkezdéséig.

A Pelikán Kamaraszínházban jegy-és bérletárusítás nem zajlik. Az oda érvényes jegy a Vörösmarty Színház jegypénztárában (8000 Székesfehérvár, Fő utca 8.) vehető át pénztári időben.